Akty prawne, zarządzenia, plany

Komunikaty

Komunikat Prorektora UJ ds. rozwoju z 26 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zamówień publicznych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) zwanej dalej „Ustawą” - finansowanych ze zwiększenia subwencji na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 19/WFSN/2020 z dnia 13 marca 2020 r.

 

Komunikat Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 5 października 2020 roku w sprawie: realizacji zamówień publicznych na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz. 1239 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą", finansowanych ze zwiększenia subwencji na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 19/WFSN/2020 z dnia 13 marca 2020 r.

 

Informacje

Procedura obiegu wniosku o udzielenie/uruchomienie postępowania o zamówienie drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego

Plany

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Zarządzenia

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2017 roku w sprawie: realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1)  kurs euro do dnia 31.12.2017 r. : 1 euro = 4,1749 zł

     kurs euro do dnia 31.12.2019 r. : 1 euro = 4,3117 zł 

     kurs euro od dnia 1.01.2020 r. : 1 euro = 4,2693 zł

2)  Informacja o aktualnej obowiązującej wysokości progów unijnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 do dnia 31.12.2017 r. :

 zamówienia na roboty budowlane: 5 225 000 euro

 zamówienia na usługi i dostawy: 209 000 euro

do dnia 31.12.2019 r. :

zamówienia na roboty budowlane: 5 548 000 euro

zamówienia na usługi i dostawy: 221 000 euro 

od dnia 01.01.2020 r. :

zamówienia na roboty budowlane: 5 350 000 euro

zamówienia na usługi i dostawy: 214 000 euro 

3)  Wykaz usług społecznych Załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE

 

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 załącznik do wniosku

Załącznik nr 3 Regulamin Komisji

Załącznik nr 4 Protokół

Pozostałe akty prawne

Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego

Załącznik do pisma okólnego nr 5 Prorektora UJ ds. rozwoju z 8 czerwca 2017 roku w sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2017 rok

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.