Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Komunikaty

Komunikat Prorektora UJ ds. rozwoju z 26 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zamówień publicznych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) zwanej dalej „Ustawą” - finansowanych ze zwiększenia subwencji na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 19/WFSN/2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Komunikat Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 5 października 2020 roku w sprawie: realizacji zamówień publicznych na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz. 1239 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą", finansowanych ze zwiększenia subwencji na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 19/WFSN/2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Plany

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 rok

Zarządzenia

Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu realizacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Równocześnie informujemy, że Zarządzenie nr 132 JM Rektora UJ reguluje sprawy wszczęte po dniu jego wejścia w życie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rzeczonego Zarządzenia stosuje się regulację dotychczasową, a zatem Zarządzenie nr 157 JM Rektora UJ z dnia 31 grudnia 2020 r. w tym samym przedmiocie. Powyższa reguła wiąże niezależnie od wyrażenia jej wprost w regulacjach wewnętrznych, gdyż wynika z obowiązującego porządku prawnego.

Zarządzenie nr 157 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2020 roku w sprawie: Regulaminu realizacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (traci moc w dniu wejścia w życie nowego Zarządzenia)

 1. Kurs euro
  • do dnia 31.12.2017: 1 euro = 4,1749 zł
  • do dnia 31.12.2019: 1 euro = 4,3117 zł
  • do dnia 31.12.2021:  1 euro = 4,2693 zł
  • do dnia 31.01.2023 r.: 1 euro = 4,4536 zł
  • od dnia 01.01.2024: 1 euro = 4,6371
 2. Informacja o aktualnej obowiązującej wysokości progów unijnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego:
  • do dnia 31.12.2017:
   - zamówienia na roboty budowlane: 5 225 000 euro
   - zamówienia na usługi i dostawy: 209 000 euro
  • do dnia 31.12.2019:
   - zamówienia na roboty budowlane: 5 548 000 euro
   - zamówienia na usługi i dostawy: 221 000 euro
  • do dnia 31.12.2021:
   - zamówienia na roboty budowlane: 5 350 000 euro
   - zamówienia na usługi i dostawy: 214 000 euro
  • do dnia 31.12.2023: 
  • - zamówienia na roboty budowlane 5 382 000 euro
  • - zamówienia na usługi i dostawy 215 000 euro
  • od dnia 01.01.2024:
  • - zamówienia na roboty budowlane 5 538 000 euro
  • - zamówienia na usługi i dostawy 221 000 euro
 3. Wykaz usług społecznych Załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE
 4. Załączniki do zarządzenia i opracowanie UZP do opisu potrzeb i wymagań dla postępowań powyżej progów UE: