Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 30.08.2021r.

Nr sprawy: 80.272.206.2021
Termin składania ofert: 07.09.2021 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.09.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Kraków, dnia 05.10.2021 r.

 

Adresat:

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego  w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740 ze zm.)., którego przedmiotem jest dostawa czytnika luminescencji, fluorescencji i absorbancji dla potrzeb Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, z ceną brutto 144 948,82 zł.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Artur Wyrwa 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.