Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 5.08.2021 do złożenia oferty w zakresie

Nr sprawy: 80.272.137.2021
Termin składania ofert: 13.08.2021 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl, tel. 12663-10-66
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Kraków, dnia 16.08.2021 r.

 

Adresat:

Labsoft Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa

 

Dotyczy postępowania prowadzonego  w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.)  którego przedmiotem jest dostawa, wniesienie wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu sił atomowych dedykowany do układów biologicznych (bio-AFM) dla potrzeb Wydziału Chemii UJ.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Labsoft Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, z ceną brutto 498.000,00 zł.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu +48 12-663-39-03 bądź e-mailem na adres: joanna.piecuch@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

Joanna Piecuch

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat;
  2. Strona internetowa;
  3. a/a.