Zaproszenie z dnia 18.05.2020r.

Nr sprawy: 80.272.130.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 02.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa artur.wyrwa@uj.edu.pl 012-663-39-42
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax  +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

      

 

Kraków, dnia 20.05.2020r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, w oparciu w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych i zarządczych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w podziale na 17 części.

 

Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na poniżej cytowane, zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców, dotyczące treści Zaproszenia, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

 

Pytanie 1:

Rozumiemy, że - składając ofertę jako spółka cywilna - możemy skorzystać z profilu zaufanego jednej z nas (wspólniczek spółki), która będzie miała pełnomocnictwo drugiej?

 

Odpowiedź 1:

Tak, jest to prawidłowa forma.

Pytanie 2:

Czy - wykazując doświadczenie trenera - bierzemy pod uwagę szkolenia z ostatnich 3 lat, czy też może to być okres dłuższy? Jaki?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie określa w kryterium doświadczenie trenera ram czasowych.

Pytanie 3:

Czy kryterium 100h szkoły trenerskiej można spełnić przedstawiając 2 certyfikaty ukończenia kursów trenerskich – jeden na 90h a drugi na 60h?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem, że oba certyfikaty ukończenia kursów trenerskich nie dotyczą tego samego zakresu.

Pytanie 4:

W przypadku wskazania więcej niż jednego trenera, Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie trenera”, pod warunkiem, iż każdy z wykazywanych trenerów osiągnie taki sam wynik w danym kryterium. W takim przypadku zamawiający pomniejszy jednak końcową liczbę punktów w kryterium „doświadczenie trenera” o 10 pkt.

Czy w częściach 11-17 przy wskazaniu dwóch trenerów od ich doświadczenia będzie odejmowane 10 pkt?  

Odpowiedź 4:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika A do Zaproszenia dla części 11-17 w tym zakresie, na identyczne jak dla części 1-10 tj:

„W przypadku wskazania więcej niż jednego trenera, Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie trenera”, jak dla niżej ocenionego trenera”

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia, stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

Z poważaniem,

 

Artur Wyrwa

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.