Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lipca 2019 r

Nr sprawy: 80.272.205.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka el.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl, mgr Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email; kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( unieważnieniu ) postępowania

Kraków, dnia 25 lipca 2019 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest  wyłonienie Wykonawcy  z zakresu e- learningu – posługiwanie się technologiami teleinformacyjnymi w procesie kształcenia zdalnego dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr 80.272.205.2019

 

 

 

Adresat:

 

1. MrCertified Sp.z o.o,

    ul. Żurawia 43/211, 00-680 Warszawa

2. Zespół Ekspertów Manager, Pelczar Spółka Jawna

    ul. Wielopole 18b

    31-072 Kraków  

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu postępowania)

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem oceny ofert na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta  nr 1 złożona przez MrCertified Sp.z o.o, ul. Żurawia 43/211, 00-680 Warszawa,
z ceną 13 540,00 zł, oferta nr 2 złożona przez Zespół Ekspertów Manager Pelczar Spółka Jawna, ul.Wielopole 18b, 31-072 Kraków, z ceną 39 800 zł.

Zamawiający działając na podstawie punktu 5) 8.2 Zaproszenia, unieważnia przedmiotowe postępowanie – cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer: lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.  

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

 

Z poważaniem,

 

Anna Onderka

Otrzymują:

1. Adresat;

2. a/a.

 

 

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.