Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.11.2018r.

Nr sprawy: 80.272.279.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.11.2018 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax  +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

      

 

Kraków, dnia 03.12.2018r.

Adresaci:

Paulina Węgrzyn ul. Kaczary 9/84, 31-421 Kraków
Jakub Pytka, ul. Kwartowa 3a/24, 31-419 Kraków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursów języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu Examen Certificado Superior de Espanol de los Negocios na poziomach C1 i B2.

 

Sprostowanie do zawiadomienia

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z oczywistą omyłką Zamawiającego polegającą na błędnym przypisaniu części postępowania do ofert w nich złożonych, informujemy, iż:  

Za najkorzystniejszą w części I przedmiotu zamówienia uznano ofertę nr 2 Jakub Pytka, ul. Kwartowa 3a/24, 31-419 Kraków;

Za najkorzystniejszą w części II przedmiotu zamówienia uznano ofertę nr 1 Paulina Węgrzyn ul. Kaczary 9/84, 31-421 Kraków.

 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 lub e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną

 

Z poważaniem

Artur Wyrwa 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.