Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.11.2018r.

Nr sprawy: 80.272.279.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.11.2018 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax  +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

      

 

Kraków, dnia 30.11.2018r.

 

Adresaci:

Paulina Węgrzyn ul. Kaczary 9/84, 31-421 Kraków
Jakub Pytka, ul. Kwartowa 3a/24, 31-419 Kraków

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursów języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu Examen Certificado Superior de Espanol de los Negocios na poziomach C1 i B2.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Paulina Węgrzyn ul. Kaczary 9/84, 31-421 Kraków, z ceną brutto w kwocie 18 480,00 zł. z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w zaproszeniu do składania ofert, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium „cena ryczałtowa za całość przedmiotu zamówienia” 10 pkt.

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Jakub Pytka, ul. Kwartowa 3124, 31-419 Kraków, z ceną brutto w kwocie 18 600,00 zł. z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w zaproszeniu do składania ofert, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium „cena ryczałtowa za całość przedmiotu zamówienia” 10 pkt.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 lub e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną

 

 

Z poważaniem

 

Artur Wyrwa 

 

 

 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.