Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 15.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu: Wyłonienie kancelarii patentowej w celu kompleksowej obsługi Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie jego własności intelektualnej z dziedziny chemii, farmacji, medycyny, biologii oraz biotechnologii od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą do momentu wygaśnięcia patentów, praw ochronnych lub rejestracyjnych, negatywnej decyzji dotyczącej przyznania patentu, udzielenia ochrony lub zgody na rejestrację lub decyzji zamawiającego o rezygnacji z ubiegania się lub utrzymywania ochrony patentowej, praw ochronnych lub praw z rejestracji wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie na usługi społeczne

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.12.2018

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy

ul. Tamka 34/25,

00-355 Warszawa

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  1 952 000,00 zł netto z uwzględnieniem wartości zamówienia na przewidywany zakres opcjonalny.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty:

1 170 790,26 zł brutto, w tym:

  • 421 773,15 zł za zamówienie podstawowe oraz
  • 749 017,11 zł za zamówienie opcjonalne.