Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.11.2017r.

Nr sprawy: 80.272.291.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39 42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o odstąpieniu od podpisania umów na realizację przedmiotowego zamówienia i wyborze kolejnej oferty

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax  +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

      

 

 

Kraków, dnia 12.12.2017r.

 

Adresaci:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARASOL” Sp. z o.o. Al. W. Korfantego 51/21 Katowice – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. Al. W. Korfantego 51/9a Katowice – partner konsorcjum;
MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów – lider konsorcjum, MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93–408 – partner konsorcjum;
„Ekotrade” Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Melomanów 4 Warszawa, „Ekotrade Ochrona”  Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 73, 30-142 Kraków – partner konsorcjum;

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia dla obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1432 ze zm.)

 

 

ZAWIADOMIENIE

O odstąpieniu od podpisania umów na realizację przedmiotowego zamówienia i wyborze kolejnej oferty.

 

Szanowni Państwo,

W związku z odstąpieniem w dniu 12.12.2017r. Wykonawcy - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARASOL” Sp. z o.o. Al. W. Korfantego 51/21 Katowice – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. Al. W. Korfantego 51/9a Katowice – partner konsorcjum od podpisania umów w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wybiera jako najkorzystniejsze we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia oferty Wykonawcy: konsorcjum firm „Ekotrade” Sp. z o.o. – lider konsorcjum ul. Melomanów 4 Warszawa, „Ekotrade Ochrona”  Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 73, 30-142 Kraków – partner konsorcjum.

 

 

Umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte po dniu 12.12.2017r.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres artur.wyrwa@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną

 

 

Z poważaniem

Artur Wyrwa 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat;

2.Strona internetowa;

3.a/a.

4.