Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.11.2017

Nr sprawy: 80.272.278.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk, tel. 12 663 10 68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert

Kraków, dnia 16.11.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych oraz wizyt studyjnych dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia.

 

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

DLA CZĘŚCI OD 1 DO 5

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie składania ofert dla części nr: 1, 2, 3, 4, 5, na dzień 30 listopada 2017r., godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

Dla części nr 6, 7, termin składania ofert pozostaje niezmieniony tj. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 10:00

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie terminu składania ofert Wykonawca winien złożyć oferty odpowiednio dla części nr: 6, 7, w osobnej kopercie, oraz w osobnej kopercie odpowiednio dla części nr: 1, 2, 3, 4, 5.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.

 

ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE OPIS KOPERTY ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI NR: 6, 7:

Oferta w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych oraz wizyt studyjnych dla studentów wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, nr sprawy: 80.272.278.2017, oferta w zakresie części ……………- nie otwierać przed dniem 17 listopada 2017 r. godz. 10:05” oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE OPIS KOPERTY ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI NR: 1, 2, 3, 4, 5:

Oferta w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych oraz wizyt studyjnych dla studentów wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, nr sprawy: 80.272.278.2017, oferta w zakresie części ……………- nie otwierać przed dniem 30 listopada 2017 r. godz. 10:05” oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do Zaproszenia stanowi jego integralną część.

 

Z poważaniem

Alicja Rajczyk

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa UJ;
  2. a/a