Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.10.2017r.

Nr sprawy: 80.272.253.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas, tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia 2

Kraków, dnia 25 października 2017r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego..

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA 2

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia do składania ofert, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 11

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 Zamawiający wskazał iż „Gabaryty przesyłek podane są w Załączniku A do Zaproszenia”, niemniej jednak w formularzu cenowym Zamawiający nie wskazał ilości przesyłek (w obrocie krajowym) jakie będą nadawane w poszczególnych gabarytach, zgodnie z opisem w Załączniku A do Zaproszenia.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie w formularzu cenowym dokładnych pozycji (ilości) dla przesyłek krajowych na dawanych w gabarycie A i przesyłek krajowych nadawanych w gabarycie B.

Powyższej jest niezbędne celem prawidłowej wyceny poszczególnych usług.

Odpowiedź 11

Zamawiający zmienia załącznik B do SIWZ wyszczególniając w nim poszczególne pozycje z podziałem na gabaryty.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia, stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 30.10.2017r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Jan Wojas

 

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa UJ:

a/a.