Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.10.2017r.

Nr sprawy: 80.272.253.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas, tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

Kraków, dnia 24 października 2017r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego..

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia do składania ofert, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1

W „Opisie przedmiotu zamówienia” pkt 3.3.f) Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił  przedłożenie na żądanie raportu w formie arkusza kalkulacyjnego oraz w wersji papierowej czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu uznając za wystarczające specyfikacje do wystawianych faktur?

Odpowiedź 1

Zamawiający odstępuje od żądania raportu w formie arkusza kalkulacyjnego oraz w wersji papierowej, uznając za wystarczające specyfikacje do wystawianych faktur.

 

Pytanie 2

W zał. nr 1 do zaproszenia – wzorze umowy par. 1 pkt 6 i 7 Zamawiający wymaga przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę, pod rygorem nałożenia kar umownych.

Wskazujemy, iż ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) nie ogranicza uprawnień Zamawiającego dotyczących weryfikowania spełniania warunku zamówień zastrzeżonych na etapie realizacji zamówienia publicznego. W ramach postanowień umownych Zamawiający może określić zobowiązania dotyczące kontroli i weryfikowania spełniania przedmiotowego warunku także w zakresie żądania dodatkowych dokumentów, pod warunkiem, że jest to zgodne (dopuszczalne) w świetle innych przepisów. W przypadku udostępniania umów o pracę przepisy Ustawy Pzp, jak zresztą także Kodeksu Pracy, nie przewidują jakiejkolwiek regulacji. Natomiast umowy o pracę zawierają informacje stanowiące dane chronione, wobec czego Wykonawca (będący pracodawcą), występujący jako administrator danych osobowych, powinien przestrzegać przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) (zwanej dalej: "ustawą"). W świetle przepisów ustawy każda osoba ma zagwarantowane konstytucyjnie ochronę danych osobowych i wykonawcy zatrudniający pracowników muszą tej gwarancji dochować. Istotne jest, iż udostępnienie danych osobowych może nastąpić jedynie za zgodą zainteresowanego (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy).  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, pracodawca ma obowiązek technicznie i organizacyjnie zagwarantować ochronę danych osobowych swoich pracowników. Udzielenie informacji o pracowniku bez jego zgody może stanowić zarówno naruszenie jego prawa do prywatności, które jest chronione, jako dobro osobiste na mocy art. 23 Kodeksu cywilnego, jak i może stanowić nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych. Reguła powyższa nie obowiązuje jedynie w przypadku sądów powszechnych i administracyjnych oraz organów kontrolnych, które ze względu na pełnione funkcje mają prawo wglądu do dokumentacji pracowniczej. Organami tymi są:

inspektor Państwowej Inspekcji Pracy (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 kwietnia 2007 roku
o Państwowej Inspekcji Pracy),
upoważniony pracownik urzędu pracy (art. 111-116 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
inspektor posiadający upoważnienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(art. 14 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych),
funkcjonariusz Policji (art. 14 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji),
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu (art. 24 ustawy
z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu),
funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 22 ustawy z 9 czerwca 2006 roku
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym),
sąd (art. 248 K.p.c.),
upoważniony inspektor ZUS (art. 87 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zatem w świetle powyższych uwag, stwierdzić należy, iż stawiany wykonawcom wymóg udostępnienia do wglądu treści umów o pracę poszczególnych pracowników narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a także rażąco narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców wynikające z art. 7 ustawy Pzp, bowiem obowiązek przekazania umów o pracę może de facto uniemożliwić złożenie oferty wykonawcom, w szczególności tym zatrudniającym wiele osób na podstawie umowy o pracę, w przypadku niewyrażenia zgody pracownika na udostępnienie danej umowy. Wobec powyższego zasadnym jest, aby Zamawiający szczególną wagę przyłożył do wprowadzenia odpowiednich sankcji i zapisów umownych, by mieć pewność, iż wykonawca faktycznie będzie przestrzegać wymagań SIWZ i zatrudnienia na etacie, mając jednakże na uwadze, że mechanizmy sprawdzające, pozwalające zweryfikować zobowiązanie wykonawcy muszą być zgodne               z innymi właściwymi przedmiotowo przepisami. Czy zatem, w świetle powyższych uwag oraz z uwagi na fakt, iż żądanie przedłożenia umów o pracę narusza powszechnie obowiązujące przepisy, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od obowiązku przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych z osobami zatrudnionymi do realizacji przedmiotu zamówienia?

 

Czy Zamawiający dopuszcza aby w miejsce zanonimizowanych umów o pracę pracowników, Wykonawca składał okresowo (np. raz w miesiącu, raz na kwartał) bądź na każde żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące zamówienie są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę?.

 

Odpowiedź 2

Roszczenie Wykonawcy uznać należy za bezzasadne i wbrew przytoczonym twierdzeniom nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym systemie prawa, orzecznictwie oraz doktrynie.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia musi wyodrębnić te czynności, których wykonywanie będzie świadczeniem pracy. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobligowany jest nie tylko do zbadania, czy może wystąpić stosunek pracy przy realizacji danego przedmiotu zamówienia, ale do wyspecyfikowania wszystkich czynności polegających na świadczeniu pracy.

Zamawiający zaleca Wykonawcy lekturę Opinii prawnej z dnia 28 kwietnia 2017 r., dotyczącej art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniającej wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. (zamieszczona na stronie internetowej Urzędu pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r. 

Z art. 29 ust. 3a PZP powiązany jest art. 36 ust. 2 pkt 8a PZP, który przekłada obowiązek zamawiającego na praktyczne zapisy SIWZ. W świetle tej regulacji zamawiający, jeśli ustali że w ramach przedmiotu umowy istnieją czynności, które powinny być realizowane na podstawie umowy o pracę, powinien określić w SIWZ po pierwsze sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, po drugie przewidzieć uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania w/w wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia i wreszcie po trzecie określić rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowę o pracę. Jest to katalog otwarty, zamawiający może uwzględnić w SIWZ także inne informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy czym UZP przyjął stanowisko, że informacje określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a PZP są podstawą i nie mogą być zastąpione innymi, mogą być jedynie uzupełnione.

Działając na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób dokumentowania zatrudnienia osób, które będą wykonywać czynności mające charakter stosunku pracy. Kwestia sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników w sposób bezpośredni związana jest z przetwarzaniem danych osobowych i uprawnieniem określonych podmiotów do ich przetwarzania. Działając zgodnie z zasadą adekwatności (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. W świetle tego przepisu dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas, bez wskazania celowości ich pozyskania i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych – którym po uzyskaniu danych stałby się zamawiający. Zakres informacji żądanych przez zamawiającego od wykonawcy w celu kontroli zatrudnienia nie może zatem wykraczać poza zakres określony przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp, może wymagać od wykonawcy wyłącznie takich informacji, które są niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez ten podmiot wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Za przywołaną powyżej Opinią należy stwierdzić, iż „w konsekwencji, na gruncie ww. przepisu możliwe będzie żądanie przez zamawiającego kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Ponadto, w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia ww. warunku, zamawiający może żądać przedłożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia. Dopuszczalne będzie też żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń”.

Zamawiający ma w zakresie opisu sposobu dokumentowania osób swobodę ograniczoną przepisami prawa, i możliwość żądania od Wykonawcy przedstawienia kopii umów o pracę, ale w formie zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

Mając powyższe na uwadze zapis §1 ust. 6 Wzoru Umowy w ww. zakresie pozostaje bez zmian. Równocześnie Zamawiający dopisuje do katalogu uprawnień możliwość wymagania stosownego oświadczenia potwierdzającego, że osoby wykonujące czynności w związku z realizacją zamówienia zatrudnione są przez Wykonawcę/ Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zapis § 1 ust. 6  oraz ust. 7 Wzoru Umowy otrzymuje więc następujące brzmienie (dodany zapis podkreślono):

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawarte przez Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź też kopie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej, bądź też stosowne oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące czynności w związku z realizacją zamówienia zatrudnione są przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Pod pojęciem zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) za wyjątkiem danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych kopii ww. dokumentów i oświadczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.2) umowy.”.

 

W konsekwencji zapis § 9 ust. 1 pkt 1.2) Wzoru Umowy otrzymuje następujące brzmienie (dodany zapis podkreślono):

„1.2 opóźnienia w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności wskazane w §1 ust. 5 umowy lub stosownych oświadczeń potwierdzających, że osoby wykonujące czynności w związku z realizacją zamówienia zatrudnione są przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na wezwanie Zamawiającego, w wysokości 200,- PLN (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w §1 ust. 6 umowy.”

 

Pytanie 3

W zał. nr 1 do zaproszenia – wzorze umowy par. 6 pkt 6 Zamawiający wskazuje termin płatności faktur w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca wnosi o zmianę na „Termin płatności faktury wynosić będzie 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia”

Odpowiedź 3

Zamawiający zmienia zapisy §6 ust. 6 Wzoru Umowy na:

„Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (faktur) VAT w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym w przypadku nie doręczenia faktury Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed upływem terminu płatności, na pisemny wniosek Zamawiającego, odsetki ustawowe za zwłokę w płatności będą naliczane wyłącznie od 15 dnia, licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

Pytanie 4

W zał. nr 1 do zaproszenia – wzorze umowy par. 6 pkt 8 Zamawiający wskazuje, iż zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu. Wykonawca wnosi o zmianę na: „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego”

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmiany.

 

Pytanie 5

W Formularzu cenowym Zamawiający wprowadził rodzaje przesyłek objętych zamówieniem. Wśród wskazanych rodzajów znajdują się przesyłki w obrocie zagranicznym w kategoriach ekonomicznych                i priorytetowych. Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana do obecnego artykułu 13 Światowej Konwencji Pocztowej, która polega na rezygnacji krajów członkowskich Światowego Związku Pocztowego ze świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek ekonomicznych. Tym samym, została zlikwidowana kategoria ekonomiczne przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym. Usługa przesyłka polecona świadczona jest tylko jako usługa priorytetowa. W formularzu cenowym została wykazana przez Zamawiającego usługa pod nazwą "przesyłki polecone zagraniczne” (pkt 9 i 11).

W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego o usunięcie pkt 9 i 11. Formularza. Czy Zamawiający dopuszcza taką zmianę i zmodyfikuje brzmienie Formularza cenowego?

Odpowiedź 5

Zamawiający usuwa pozycję 9 i 11 z Załącznika B do Zaproszenia.

 

Pytanie 6

Ponadto, w celu prawidłowej wyceny przesyłek objętych zamówieniem, Wykonawca prosi doprecyzowanie:

gabarytów przesyłek listowych w poz. 1,3, 5, 6, 7, 8
stref dla poz. 2,4,10,11,12, 15 i 16

Odpowiedź 6

Gabaryty przesyłek podane są w Załączniku A do Zaproszenia.

Strefy: Europa, Ameryka Północna, Południowa i Środkowa, Afryka, Azja.

 

Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z propozycją do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości świadczenia usług w zakresie przyjmowania w/w usług  z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza możliwość korzystania z internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja, o której mowa wyżej dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o nadawanych przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z  placówką pocztową wskazaną w umowie.  Wszystkie przesyłki nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub generować poprzez zbiorczy raport w formacie xls. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są na e-nadawca.poczta-polska.pl.

Odpowiedź 7

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga powyższego zapisami SIWZ, ale wyraża zgodę.

 

Pytanie 8

Zamawiający w § 9 wzoru umowy określił odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, przewidując także nieuzasadnione dla Wykonawcy kary umowne.

Wskazujemy, iż zwłaszcza w odniesieniu do operatora wyznaczonego, takie określenie zasad odpowiedzialności nosi znamiona naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Zgodnie z założeniem zaproszenia do złożenia oferty, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą wobec przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym samym Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na drodze sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań oraz przypadków, kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty.

Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie w art. 87 ust. 5, zgodnie z którym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

1) jest następstwem czynu niedozwolonego;

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora;

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.

Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać odpowiedzialności szerszej aniżeli wynikająca z przepisów prawa pocztowego.

Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie "niewykonanie zobowiązania", co odnosi się dokładnie do pojęcia "niewykonanie zamówienia" w ustawie o zamówieniach publicznych. Zdarzenie to występuje tylko wtedy, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle wykonane.

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego mamy pojęcie "nienależytego wykonania zobowiązania", a w art. 472 pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te określenia należy przypisać pojęciu użytemu w ustawie, a mianowicie "wykonanie zamówienia z nienależytą starannością". Określenie to jest tak pojemne, że niemożliwe jest określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując jednak dla jasności uogólnienia, można stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia możemy mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia świadczenia, czy też wadliwości świadczenia. Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze, że w Kodeksie cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej staranności" rozumiane jest jako synonim winy w postaci niedbalstwa. Skoro tak, to zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kodeksu cywilnego).

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień zaproszenia z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub chociażby złagodzenie wygórowanej w ocenie Wykonawcy postanowień zawartych w § 9 wzoru umowy, dotyczących przewidzianych kar umownych i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy głównie na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku?

Odpowiedź 8

Roszczenie Wykonawcy uznać należy za bezzasadne i wbrew przytoczonym twierdzeniom nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym systemie prawa, orzecznictwie oraz doktrynie.

 

Odpowiedź na zadane pytanie wynika z udzielonej przez Zamawiającego Odpowiedzi na Pytanie nr 2, powyżej. Ponownie Zamawiający odwołuje się do Opinii prawnej z dnia 28 kwietnia 2017 r., dotyczącej art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniającej wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobligowany jest do zbadania, czy przy realizacji danego przedmiotu zamówienia może wystąpić stosunek pracy, natomiast art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. b ustawy Pzp uprawnia Zamawiającego do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Przepis wskazuje, że sposób kontroli i ewentualne sankcje z tytułu niespełnienia wymagań (np. w formie kar umownych) winny zostać wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, we wzorze umowy, a w konsekwencji w umowie zawartej z Wykonawcą. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, Zamawiający powinien przewidzieć sankcje dla wykonawcy np. w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Skuteczna kontrola wykonania umowy w powyższym zakresie może być realizowana przez Zamawiającego w sposób analogiczny, jak w przypadku kontroli innych elementów realizacji umowy w sprawie zamówień publicznych na usługi, tj. głównie poprzez żądanie stosownych informacji lub dokumentów o jakich mowa powyżej, w udzielonej Odpowiedzi na Pytanie 2. Zgodnie z przywołaną Opinią w celu zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji przewidzianym w umowie mechanizmom kontrolnym powinny towarzyszyć sankcje za nieprzestrzeganie zobowiązań ustanowionych  na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, np. w postaci kar umownych lub - w przypadku powtarzających się naruszeń tych obowiązków – prawa odstąpienia od umowy.

           

Słusznie Wykonawca powołał się na Rozdział 8 oraz art. 87 ustawy Prawo pocztowe, zgodnie z którym do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z powyższym, Zamawiający wprowadził do Wzoru Umowy § 9 ust. 1 pkt 1.1 następujący zapis:, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nienależytego wykonania umowy w zakresie nie objętym przepisami Rozdziału 8 ustawy – Prawo pocztowe, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w miesiącu, w którym nastąpiło uchybienie.

Określona zapisami wzoru umowy kara umowna jako surogat odszkodowania w kontekście realizacji niniejszej umowy o fundamentalnym znaczeniu dla Zamawiającego ma stanowić skuteczny i uzasadniony środek nacisku na Wykonawcę. Jak wykazał Zamawiający zapisy Wzoru Umowy nie uchybiają przepisom powszechnie obowiązującym

 

Pytanie 9

Czy dopuszczalna będzie sytuacja, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwe wskazanie, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający?

 

 

Odpowiedź 9

Tak, pod warunkiem, że oznaczenia Zamawiającego i Adresata będą czytelne i widoczne (nie będą zakryte).

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym)?

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego.

 

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia, stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 27.10.2017r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

 

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa UJ:

a/a.