Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.10.2017r.

Nr sprawy: 80.272.253.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas, tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 31 października 2017r.

Adresaci:

1. Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 za cenę brutto w kwocie 2586169,20zł. z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w zaproszeniu.

 

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 100%" uzyskując w tym kryterium 30,00 pkt.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: jan.wojas@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

Adresaci;
Strona internetowa UJ;

a/a.