Zaproszenie z dnia 7.04.2020r.

Nr sprawy: 80.272.135.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.04.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 24.04.2020r.

Adresaci:

1.Redicreo, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii UJ.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

 

W cz.1 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Redicreo, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków za cenę brutto w kwocie 59999,40zł., jako w pełni spełniającą warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieszczącą się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

W cz.2 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Redicreo, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków za cenę brutto w kwocie 22951,80zł., jako w pełni spełniającą warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieszczącą się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: jan.wojas@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

  1. Adresaci;
  2. Strona internetowa UJ;
a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.