Zaproszenie z dnia 7.04.2020r.

Nr sprawy: 80.272.135.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.04.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do Zaproszenia

Kraków, dnia 17 kwietnia 2020r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WFAiIS UJ. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania nr sprawy: 80.272.135.2020 zwracam się z zapytaniem czy dla pozycji 1 postępowania tj. 20 szt notebooków w związku z obniżeniem wyników wydajności w teście cpupassmark zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie notebooków spełniających wymagania SIWZ oraz wyposażonego  w procesor posiadającego wynik  wydajności powyżej 6400 pkt w teście Cpupassmark.

 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza ww.

 

Pytanie nr 2

Zwracam się również z zapytaniem dotyczącym pozycji 2 tj. 3 szt notebooków wyposażonych w 13 calowe matryce Amoled, czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka wyposażonego w system w wersji Windows 10 Home.  

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza ww.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje podziału zamówienia na 2 części:

Cz.1 – 20 laptopów do testów

Cz.2 – 3 laptopy dla zespołu naukowego

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do Zaproszenia, stanowią jego integralną część. Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż termin, godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

 

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;

2. Strona internetowa UJ;

3. a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.