Zaproszenie z dnia 15.01.2020r.

Nr sprawy: 80.272.16.2020
Termin składania ofert: 23.01.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.01.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 7 lutego 2020r.

Adresaci:

1.PC Point Tomasz Stasiak, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

2.AG IT PROJECT S.C., Pasmugi 4, 21-345 Borki

3.SI4IT sp. z o.o., Ślężna 116A, 53-111 Wrocław

4.COMEX spółka akcyjna, 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37

5.ELTECO Sp. z o.o., ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza UPS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy PC Point Tomasz Stasiak, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków za cenę brutto w kwocie 9994,98zł., jako w pełni spełniającą warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieszczącą się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Firmy: COMEX spółka akcyjna, 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 37, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert. Wykonawca przedstawił w swojej ofercie karty katalogowe z których nie można jednoznacznie wywnioskować modelu oferowanego sprzętu.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: jan.wojas@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

  1. Adresaci;
  2. Strona internetowa UJ;
a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.