Zaproszenie z dnia 15.01.2020r.

Nr sprawy: 80.272.16.2020
Termin składania ofert: 23.01.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.01.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Modyfikacja do Zaproszenia

Kraków, dnia 21 stycznia 2020r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza UPS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.    

 

MODYFIKACJA DO ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji do treści Zaproszenia, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zamawiający modyfikuje zapisy ust 6) pkt 1 i 2 Zaproszenia.

Było:

1.Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, w terminie do dnia 23.01.2020r. do godziny 9:00, w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie Oferta na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza UPS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, nr sprawy 80.272.16.2020 – nie otwierać przed dniem 23.01.2020r. godz. 09:05” oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy

2.Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23.01.2020r. o godzinie 9:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

 

Jest:

  1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, w terminie do dnia 24.01.2020r. do godziny 9:00, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres jan.wojas@uj.edu.pl z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie Oferta na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza UPS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, nr sprawy 80.272.16.2020 – nie otwierać przed dniem 24.01.2020r. godz. 09:05” oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy”.

2.Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godzinie 9:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

 

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do Zaproszenia, stanowi jego integralną część.

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

 

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;

2. Strona internetowa UJ;

3. a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.