Zaproszenie z dnia 15.01.2020r.

Nr sprawy: 80.272.16.2020
Termin składania ofert: 23.01.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.01.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

Kraków, dnia 20 stycznia 2020r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza UPS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.    

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie nr 1

Prosimy o uzasadnienie zapisu: „Wymiary zasilacza UPS nie mogą być większe niż: szer. x głęb. x wys. (mm) 350 x 650 x 890” lub o dopuszczenie zasilacza o wymiarach: szer. x głęb. x wys. (mm) 350 x 800 x 1075. Proponowane rozwiązanie umożliwia zainstalowanie wewnątrz obudowy UPS większej ilości baterii co pozwoli na ewentualne zwiększenie w przyszłości czasu autonomii zasilacza.

Odpowiedź nr 1

Wymiary uzasadnione są ograniczonym miejscem w serwerowni. I o ile proponowana głębokość jest na granicy dopuszczalności o tyle wysokość już niestety nie. Mając to na uwadze Zamawiający nie może dopuścić takiego rozwiązania.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o uzasadnienie zapisu: „Parametry wyjściowe: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny):  230 V (1f) do wyboru 208 / 220 / 240V ±1%” lub o dopuszczenie zasilacza o parametrach: 230 V (1f) do wyboru 220 / 240V ±1%. Ze względu na specyfikacje urządzeń dopuszczonych do sprzedaży na rynku polskim wymóg możliwości wyboru napięcia zasilania o wartości 208V wydaje się całkowicie bezzasadny a skutkuje ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza zasilacz o parametrach sugerowanych przez Wykonawcę o ile spełnia on również pozostałe wymogi.

 

Pytanie nr 3

 Prosimy o podanie długości kabla zasilającego oraz o jednoznaczne określenie wymogów dla gniazd odbiorczych (ilość gniazd, listew, długość kabla, projekt, rysunek).

Odpowiedź nr 3

Na wejściu (kabel zasilający UPS): min. 3 m, kabel 3f, 32A, wtyczka 5 bolcowa, typ 7525.

Na wyjściu: minimum sześć listew po co najmniej 4 gniazda każda lub minimum pięć

listew po pięć gniazd, każda listwa/osobne wyjście ze swoim bezpiecznikiem, długość kabla min. 1.5 m.

 

Pytanie nr 4

W związku z planowanym udziałem ww. postępowaniu prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o głębokości 840 mm, a pozostałych wymiarach korzystniejszych od wymaganych tzn. o mniejszej szerokości i wysokości?

Odpowiedź nr 4

Wymiary uzasadnione są ograniczonym miejscem w serwerowni. Proponowana głębokość przekracza możliwości rozsądnego umieszczenia w serwerowni w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o takich wymiarach.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia, stanowią jego integralną część. Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 24.01.2020r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

 

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;

2. Strona internetowa UJ;

3. a/a.

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.