Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 03.09.2021r

Nr sprawy: 80.272.208.2021
Termin składania ofert: 13.09.2021 , godzina 11:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12 663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Kraków, dnia 15.09.2021r.

 

Adresat:

PBS Sp. z o.o. ul. Junaków 2, 81-812 Sopot
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie rekrutacji uczestników i organizacji zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

     Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, z ceną brutto 132 655,50 zł, za którą otrzymała w jedynym kryterium „cena brutto za całość zamówienia” 10 punktów.

 

Równocześnie informujemy, iż oferta nr 1 PBS Sp. z o.o. ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, z ceną brutto w kwocie 393 981,30 zł, otrzymała w jedynym kryterium „cena brutto za całość zamówienia” 3,37 punktu.  


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Artur Wyrwa

 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.