Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.5

Zaproszenie z dnia 14.05.2021r.

Nr sprawy: 80.272.27.2021
Termin składania ofert: 24.05.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

 

Kraków, dnia 25.05.2021r.

 

Adresat:

BioTools Inc 17546 BeeLine Hwy, Jupiter, Florida 33478 USA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę spektrometru ROA dla Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę BioTools Inc 17546 BeeLine Hwy, Jupiter, Florida 33478 USA, z ceną brutto 494 999,97 zł.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

Artur Wyrwa

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.