Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.3

Zaproszenie z dnia 30.04.2021r.

Nr sprawy: 80.272.58.2021
Termin składania ofert: 11.05.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 12-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

 

Kraków, dnia 28.05.2021r.

 

Adresat:

Diener electronic GmbH & Co. KG, Nagolder Straße 61, 72224 Ebhausen, Germany

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę analizator wielkości i liczby cząstek nanometrycznych DNA dla Wydziału Chemii UJ.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Diener electronic GmbH & Co. KG, Nagolder Straße 61, 72224 Ebhausen, Germany, z ceną netto 40 017,00 EUR.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

Artur Wyrwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.