Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.04.2021r.

Nr sprawy: 80.272.29.2021
Termin składania ofert: 19.04.2021 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 23.04.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Kraków, dnia 26.04.2021.

 

Adresat:

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

 

Dotyczy postępowania prowadzonego  w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm)  którego przedmiotem jest  jest wykonanie 550h badań metodami obrazowania magnetyczno-rezonansowego przy użyciu wysokopolowego tomografu  9.4T, na potrzeby Jagiellońskiego Centrum rozwoju Leków (JCET), mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 14.

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, z ceną brutto 81180,00 zł.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

Artur Wyrwa

 

 

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.