Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.04.2021r.

Nr sprawy: 80.272.29.2021
Termin składania ofert: 19.04.2021 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 23.04.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Kraków, dnia 19.04.2021r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego  w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm)  którego przedmiotem jest  jest wykonanie 550h badań metodami obrazowania magnetyczno-rezonansowego przy użyciu wysokopolowego tomografu  9.4T, na potrzeby Jagiellońskiego Centrum rozwoju Leków (JCET), mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 14.

 

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące treści zaproszenia, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

 

Pytanie 1:

W związku z zamiarem przedstawienia oferty w zakresie wykonania 550h badań tomografem MR dla JCET zwracamy się z o zmianę kilku zapisów we wzorze umowy, mianowicie:

1)     Zmianę treści postanowienia w § 7 ust. 3, poprzez zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie, z 5% do 10% po to, aby zapewnić równość stron w zakresie odpowiedzialności za taką samą czynność, jaką opisano w § 7 ust. 2 lit.a)

ewentualnie, obniżenie kary umownej za odstąpienie opisanej w § 7 ust. 2 lit. a), z 10% do 5% po to, aby zapewnić równość stron w zakresie odpowiedzialności za taką samą czynność, jaką opisano w § 7 ust. 3.

2)     Zmianę treści postanowienia w § 4 ust. 15, na następujące:

W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście” Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku ujęcia rachunku w Wykazie. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni wskazać rachunek bankowy, który widnieje w Wykazie.

 

Odpowiedz 1:

Ad 1: Zamawiający zrównuje obie kary umowne do 10%.

Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

 

Otrzymują:

Strona internetowa UJ;
a/a.