Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 25.08.2020 r., do składania ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 7 września 2020 r.

 

 

Adresat:

 

Firma Bizserver Sp.z o.o, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków
Servodata Elektronik Sp. z o.o, ul. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin
Firma IT Business Group Sp. z o.o, ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków
Firma INFONET Projekt S.A., ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko- Biała
Optiserv Kraków Jarosław Pogwizd, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz
Redicreo s.c, ul.Mogilska 97, 31-545 Kraków

 

 

    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury  zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego, instalacji oraz konfiguracji wraz z koniecznym okablowaniem i akcesoriami,   na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11, 30- 348 Kraków w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie” nr sprawy 80.272.243.2020.

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2, złożoną przez  Firmę Servodata Elektronik Sp.z o.o, ul.Jana Sawy 8 lok.02, 20-632 Lublin, z ceną brutto: 150 060 zł., z wynikiem  10 pkt.

Uzasadnieniem wyboru oferty nr 2, firmy Servodata Elektronik Sp.z o.o, ul. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

Firma Bizserver Sp. z o. o, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków (oferta nr 1)   zaoferowała cenę brutto:153 135 zł., za co uzyskała wynik 9.80 pkt.

Firma IT Business Group Sp.z o.o, ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków (oferta nr 3) zaoferowała  cenę  brutto: 152 501,55 zł., za co uzyskała wynik 9.84 pkt.

Firma INFONET Projekt S.A., ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała (oferta nr 4) zaoferowała cenę brutto: 164 574 zł., za co uzyskała wynik 9.12 pkt.

Optiserv Kraków Jarosław Pogwizd, ul. Królowej Jadwigi 31,33-300 Nowy Sącz (oferta nr 5)  zaoferował cenę brutto: 159 818,82 zł., za co uzyskał wynik 9.39 pkt.

Firma Redicreo s.c, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków (oferta nr 6) zaoferowała  cenę  brutto: 168 510 zł., za co uzyskała wynik 8.91 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

                                                                                                                               

z  poważaniem

Anna Onderka

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                        

 

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a