Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 25.08.2020 r., do składania ofert

Pytania,odpowiedzi,wyjaśnienia do Zaproszenia

                                                                                Kraków, dnia  28 sierpnia  2020 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego, instalacji oraz konfiguracji wraz z koniecznym okablowaniem
i akcesoriami, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii  i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11, 30- 348 Kraków w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie”Nr sprawy: 80.272.243.2020

 

 

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści  Zaproszenia:

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w 12 zatok na napędy dyskowe 2,5"

Odpowiedź:

Nie, wymagamy minimum 24 zatok o własnościach opisanych w SIWZ.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z zasilaczami posiadającymi certyfikat Platinium o wymaganej w OPZ mocy?

 

 

Odpowiedź:

Nie, wymagamy opisanego w SIWZ certyfikatu Titanium w związku z charakterem i trybem pracy przewidzianym w serwerze.

 

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie serwera z możliwością instalacji 8 kart graficznych pełnej wysokości i pełnej długości?

Odpowiedź:

Nie, w związku ze specyfiką oraz wydajnością wymaganych kart graficznych.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści serwer umożliwiający rozbudowę do 3TB RAM? Jest to obecnie standard w serwerach przy 24 slotach, ponieważ nie ma na rynku kości 256GB o wymaganych przez Zamawiającego częstotliwościach.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z portem Serial COM realizowanym w przez RJ45(SerialOverLan)?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera bez wbudowanego portu SATA  umożliwiającego zamontowanie karty flash certyfikowanej przez producenta serwera do instalacji systemu operacyjnego oraz stanowiącej przestrzeń rozruchową dla środowisk wirtualizacji.

Odpowiedź:

Tak

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do  Zaproszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia,  nie wpływają na zmianę terminu składnia i otwarcia ofert.

                                                                                                      

                                                                                                       

                                                                                                      Z poważaniem

 

                                                                                                       Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Strona internetowa

2. a/a