Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 25 maja 2020 r., do składania ofert

Nr sprawy: 890.272.186.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

Kraków, dnia  28 maja  2020 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie   dostawy i instalacji modułowego mikroskopu Ramanowskiego odwróconego do rozbudowy na potrzeby Wydziału Chemii  UJ w Krakowie (30-387),  przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż w dniu 27 maja 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści  Zaproszenia:

 

Proszę o dopuszczenie zmian warunków formalnych w następujących  punktach SIWZ:

1. Wzór Umowy § 5 ust. 3.

Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji, obejmującej koszt napraw i części zamiennych. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów, wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

2. Wzór Umowy § 5 ust. 9.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 12 miesięcy od  momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

3. Wzór Umowy § 7 ust. 2.

Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadkach:

a)      odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy;

b)     niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z treścią Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź postanowieniami Zaproszenia, Załącznika A do Z, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z Zaproszenia, Załącznika A do Z i użytkowych przedmiotu Umowy;

c)     zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 5 Umowy, jednak nie więcej niż 5,0% wynagrodzenia ustalonego w w § 3 ust. 2 Umowy

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, jednak nie więcej niż 5,0% wynagrodzenia ustalonego w w § 3 ust. 2 Umowy.

e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji (rękojmi)
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 6 Umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, jednak nie więcej niż 5,0% wynagrodzenia ustalonego w w § 3 ust. 2 Umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do  Zaproszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia,  nie wpływają na zmianę terminu składnia i otwarcia ofert.

                                                                                                       

                                                                                                         Z poważaniem

 

                                                                                                      Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Strona internetowa

2. a/a