Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 3.12.2019 r. do złożenia ofert w postępowaniu

Nr sprawy: 80.272.433.2019
Termin składania ofert: 11.12.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. +4812 663 10 66; Artur Wyrwa tel +4812 663 39-42 faks +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl,
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kraków, dnia 8.01.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy biokompatybilnego zestawu do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego dla Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 20.12.2019 zawarł umowę z firmą Polygen Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice, na kwotę brutto 367 770,00 zł.

Z poważaniem

Jerzy Wordliczek