Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 25.11.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 r. o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu: Zakup i dostawa fabrycznie nowego termograwimetru sprzężonego z różnicowym kalorymetrem skaningowym (TG-DSC) wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania innymi usługami, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizującego projekt OPUS-16 (K/PBO/000697, UMO-2018/31/B/ST5/00143), pt.: „Nowatorska metoda funkcjonalizacji mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb katalizy heterogenicznej”

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mettler Toledo Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21,

02-822 Warszawa

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  365 853,65 zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty: 450 930,30