Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 14.11.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.369.2019
Termin składania ofert: 28.11.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Monika Poniewierska - tel.: +4812 663-39-16; e-mail.: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogloszenie z dnia 20.12.2019 r. o udzieleniu zamówienia

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu: Zakup i dostawa mineralizatora mikrofalowego na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170,

00-391 Warszawa

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  105 500,00 zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty: 130 380,00