Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 13.11.2019r.

Nr sprawy: 80.272.388.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.11.2019 , godzina 09:00
Kontakt: tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 9 grudnia 2019r.

Adresaci:

1.COMEF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skaningowego mikroskopu SPM do sprzężenia z posiadanym układem spektrometru LABRAM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy COMEF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice za cenę brutto w kwocie 547350,00zł., jako w pełni spełniającą warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieszczącą się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: jan.wojas@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

  1. Adresaci;
  2. Strona internetowa UJ;
a/a.