Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 13.11.2019r.

Nr sprawy: 80.272.388.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.11.2019 , godzina 09:00
Kontakt: tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia

Kraków, dnia 19 listopada 2019r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skaningowego mikroskopu SPM do sprzężenia z posiadanym układem spektrometru LABRAM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.     

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dołączenie do  oferty kart katalogowych producenta w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na ww.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy  - §5 pkt. 6. i 7 na poniższy: 

§5

6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiane jako kontakt serwisu z Użytkownikiem, telefonicznie, emailem, osobiscie ) do 3 dni roboczych od zgłoszenia problemu/usterki (powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 (czternastu) dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia  zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 30 (trzydziestu) dni roboczych, a w przypadku konieczności wysyłki systemu do fabryki producenta do 60 dni, chyba że Strony w oparciu o stosownych protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na ww.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy  - §6 na poniższy:

 

§ 6

1.     Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.

2.     Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadku:

a)     odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy,

b)     niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy, przy czym nieprawidłowe wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SIWZ i użytkowych przedmiotu umowy,

c)     zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w §1 ust.4 umowy, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto  ustalonego w §3 ust. 2 umowy,

d)     zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy,

e)     zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie
terminu ustalonego przez Strony lub gwaranta, w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2 umowy,

f)      nieprzeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego wskazanego w §1 ust. 1 umowy w wysokości 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące. pięćset złotych 00/100) za ww. uchybienie Wykonawcy,

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na ww.

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia, stanowią jego integralną część. Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 22.11.2019r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.