Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30 października 2019 r.

zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 15 listopada 2019 r.

 

 

Adresat:

 

Labsoft  Sp. z o.o.

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy obecnie posiadanego mikroskopu Dimension Icon o tryb KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy) oraz zakup oprogramowania NanoMan  wraz ze szkoleniem użytkowników dla Wydziału Chemii UJ
w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez Firmę Labsoft  Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa cena brutto: 184 623,00 zł.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 z poważaniem       

                                                                                                                             Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a