Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 11.10.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.329.2019
Termin składania ofert: 21.10.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Łukasik-Socha, tel.: +48 12 663-10-67; e-mail: a.lukasik@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I.2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) NAZWA ZAMÓWIENIA: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego jednoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych  w Załączniku A do niniejszego Zaproszenia, na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 3a. Nr sprawy: 80.272.329.2019.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spectro Poland Sp. z o.o., ul. Wiślana 28, 05-420 Józefów

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (BEZ VAT): 406 000,00 zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY: 483 242,40 zł brutto