Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.09.2019 r. do złożenia ofert

Nr sprawy: 80.272.298.2019
Termin składania ofert: 17.09.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Łukasik-Socha, tel.: +48 12 663-10-67, e-mail: a.lukasik@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I.2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) NAZWA ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia badania podłużnego pt. "Relacje rówieśnicze w starszych klasach szkoły podstawowej", etap I - IV, dla Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.298.2019.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Szkoleniowa Ko-Net Michał Kosztyła

adres siedziby: Zmiennica 233A, 36-200 Zmiennica

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (BEZ VAT): 232 975,61 zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY: 286 500,00 zł brutto