Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 9 sierpnia 2019 r do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.275.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email:anna.onderka@uj.edu.pl, mgr Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 6 września 2019 r.

 

 

 

Adresat:

 

KAWA.SKA Sp. z o.o.

ul. Zaczarowanej Róży 1,

05-540 Zalesie Górne

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z dziedziny nauki w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę wraz
 z wniesieniem i montażem zmotoryzowanego mikroskopu odwróconego, wyposażonego
 w komorę środowiskową i jednostkę sterującą oraz szkoleniem użytkowników dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez Firmę KAWA.SKA Sp. z o.o.ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne, cena brutto: 405 274,42 zł.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

 

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a