Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12 lipca 2019 r.

Nr sprawy: 80.272.219.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Onderka tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

Kraków, dnia 29 lipca 2018 r.

 

Adresat:

 

OMIXYS Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 202,

02-486 Warszawa

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z dziedziny nauki w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.)., którego przedmiotem jest dostawa odczynników/materiałów eksploatacyjnych – płytki Bioflux w ilości 20 opakowań  na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), ul. Bobrzyńskiego 14, 30 – 348 Kraków.

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez Firmę OMIXYS Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, cena brutto:40 000 zł.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

 

Z poważaniem

                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a