Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12 lipca 2019 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.214.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 25.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Onderka tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia  8 sierpnia 2019 r.

 

  Adresat:

  Animalab Sp.z o.o,

  ul. Dąbrowskiego 343,

  60-419 Poznań,

 

  Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy
w zakresie dostawy 148 sztuk szczurów laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu BioMiStem nr STRATEGMED3/303570/7/NCBR pt. "Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi” na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizykii Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr 80.272.214.2019

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

 Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, Firmy Animalab Sp.z.o.o, ul. Dąbrowskiego 343,  60-419 Poznań, na kwotę brutto  198 735,13 zł, uzyskaną w wyniku dokonanych negocjacji, w kryterium cena brutto za całość zamówienia, oferta uzyskała
10 pkt.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

                     

Z poważaniem                    

Anna Onderka

 

 

Otrzymują:

1.Adresat;

2.a/a