Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12 lipca 2019 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.214.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 25.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Onderka tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email:kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia

Kraków, dnia  23  lipca 2019 r.

 

     

 

    Do wszystkich Wykonawców

 

 Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na dostawę 148 sztuk szczurów laboratoryjnych w ramach realizacji Projektu BioMiStem nr  STRATEGMED3/303570/7/NCBR pt. "Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi” na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy 80.272.214.2019

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA

 

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 17  lipca  2019 r. do Zamawiającego:

 

Pytanie 1:

 

W §9 ust.3 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wymiany zwierząt na wolne od wad
w terminie do 24 godzin od daty złożenia reklamacji, chyba że strony uzgodnią inny termin.

Wykonawca nie może zagwarantować wymiany zwierząt w terminie do 24 godzin od daty złożenia reklamacji. Przedmiotem umowy jest dostawa żywych zwierząt, stanowiących specjalistyczny model zwierzęcy, utrzymywanych co prawda jako żywe zwierzęta, ale w niedużej kolonii. Stąd termin dostawy nowych zwierząt w przypadku uznania reklamacji powinien zostać ustalony przez strony wspólnie z uwzględnieniem dostępności zwierząt w zwierzętarni Charles River w Niemczech (hodowca szczurów). Wykonawca będzie rozpatrywał reklamację w trybie pilnym i dołoży   wszelkich starań, aby dostarczyć nowe zwierzęta w jak najkrótszym terminie.

 

Odpowiedź:

 

Zapis § 9 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wad przedmiotu umowy (ilościowych, jakościowych) bądź innej niezgodności przedmiotu umowy z niniejszą Umową Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić zwierzę na wolne od wad, usunąć niezgodność przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Strony uzgodnią inny termin. Uzgodniony termin nie wymaga Aneksu do umowy, a jedynie formy wskazanej w 8 ust. 3.”

Zamawiający wyjaśnia przy tym, iż wskazany powyżej i wydłużony termin do 3 dni jest terminem sugerowanym, natomiast zgodnie z dyspozycją zapisu wzoru umowy, Strony, odpowiednio do danego stanu faktycznego, mogą uzgodnić inny, dłuższy termin.

 

Pytanie 2:

 

W §9 ust.5 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru „wadliwego” przedmiotu umowy na własny koszt w terminie 24 godziny od daty odmowy.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Charles River (hodowca zwierząt) żadne zwierzę, które opuści zwierzętarnie Charles River nie może już do niej powrócić. Ta zasada ma minimalizować ryzyko zakażenia zwierząt utrzymywanych w zwierzętarniach Charles River. Wykonawca natomiast jako dostawca zwierząt nie ma uprawnień do wykonywania procedury uśmiercania. Stąd w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca nie może zobowiązać się do odbioru zwierząt, natomiast może pokryć koszty związane z ich uśmierceniem w jednostce Zamawiającego.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na te zapisy w SIWZ?

 

Odpowiedź:

 

Zapis § 9 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający w razie stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru danej partii dostawy w całości, a Wykonawca jest zobowiązany do: odebrania dostarczonego przedmiotu umowy na własny koszt w terminie 24 godzin od daty odmowy lub w razie, gdyby odbiór nie był możliwy do pokrycia kosztów ich uśmiercenia, utylizacji przez Zamawiającego.

 

Pytanie 3:

 

W §5 ust.2 Zamawiający szczegółowo opisuje stan zwierząt w momencie dostawy.

Jako Wykonawca możemy oświadczyć, że oferowane szczury są hodowane i utrzymywane
w wysokim standardzie czystości patogenowej (SOPF), co poświadczamy stosownymi raportami z monitoringu zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnym certyfikatem zdrowia
i pochodzenia zwierząt. Oba dokumenty są standardowo dostarczane wraz z dostawą zwierząt.

Udzielamy 24-godzinnej gwarancji na status zdrowotny zwierząt (liczonej od momentu dostawy zwierząt i podpisania protokołu odbioru). Jeżeli w tym okresie zwierzęta wykazują jakiekolwiek niepokojące objawy, co do ich stanu zdrowia, Zamawiający ma prawo złożyć reklamacje, która będzie zawierała szczegółowy opis niepokojących symptomów, czas ich wystąpienia, ilość zwierząt i istotne spostrzeżenia. Powinna również zawierać zdjęcia, jeżeli objaw jest widoczny i można go udokumentować fotograficznie.

Nie możemy jednak zagwarantować, że zwierzęta (zwłaszcza samce) nie będą wykazywały objawów walki (pogryzienia, zadrapania), czy też nie będą osłabione po transporcie. Dopuszczalna jest utrata masy ciała zwierząt podczas transportu i jest to zjawisku naturalne. Transport jest czynnikiem stresogennym i może powodować, że zwierzęta w trakcie jego trwania nie pobierają pokarmu. Wszelkie objawy związane z transportem powinny ustąpić w ciągu 1-2 dni od dostawy.

W związku z powyższym czy Zamawiający wykreśli te zapisy w SIWZ?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §5 ust.2.

Biorąc pod uwagę doświadczenie wyspecjalizowanego personelu w zwierzętarni Zamawiającego, przedstawione przez Oferenta objawy u zwierząt związane z ich transportem, są znane i każdorazowo uwzględnianie przy odbiorze zwierząt. Zamawiający nie może jednak dopuścić, aby zwierzęta, które są przedmiotem zamówienia (szczep z upośledzonym układem odporności) nosiły objawy okaleczenia lub wykazywały widoczne objawy chorobowe. Po stronie Wykonawcy jest zabezpieczenie transportu tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu objawów.

 

Pytanie :

 

W §7 ust. 2 punkty b i c Zamawiający ustala kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w realizacji reklamacji w wysokości 0.5% wartości brutto niezrealizowanej partii dostawy (punkt b) i wadliwie zrealizowanej całej partii dostawy (punkt c) za każdy dzień opóźnienia. Ponieważ przedmiotem umowy są żywe zwierzęta, których dostępność jest uwarunkowana wieloma czynnikami biologicznymi, niezależnymi od Wykonawcy zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar do 0.1% w obu wyżej opisanych przypadkach.

 

Odpowiedź:

 

Uwzględniając wyjaśnienia Wykonawcy Zamawiający  zgadza się na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%  obu przypadkach opisanych w §7 ust. 2 punkty b i c.

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień
25 lipca 2015 r. godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem

                    

Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa

3. a/a.