Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 21.06.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu:  Zakup i dostawa fabrycznie nowego aparatu do weryfikacji stabilności i struktury białek wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem niezbędnym do jego prawidłowego użytkowania, o parametrach technicznych i funkcjonalnych opisanych w załączniku A do niniejszego Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamówienie realizowane jest w ramach grantu MAESTRO 10 pod tytułem: „Cytrulinacja białek jako podstawa patogenności Porphyromonas gingivalis”

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NanoTemper Technologies GmbH Floessergasse 4,

81369 Monachium,

Niemcy

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  405 330,09 zł netto

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty:

405 330,00 zł netto, a wraz z należnym podatkiem od towarów I usług Vat w wysokości 23% - 498 555,9 zł brutto