Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.05.2019r.

Nr sprawy: 80..272.176.2019
Termin składania ofert: 30.05.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 31.05.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

 

 

Kraków, dnia 06.06.2019 r.

 

Adresaci:

 

Anton Paar Poland Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
SYL&ANT Instruments inż. Józef Nitka, Niewiesze, ul. Pyskowicka 12, 44-172 Poniszowice

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z dziedziny nauki w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę zautomatyzowanej aparatury do pomiarów adsorpcji fizycznej gazów i par wraz z komponentami dla Wydziały Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Anton Paar Poland Sp. z o.o. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, z ceną brutto 365 925,00 zł.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

Artur Wyrwa

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.