Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.05.2019r.

Nr sprawy: 80..272.176.2019
Termin składania ofert: 30.05.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 31.05.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia

 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax 4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

Kraków, dnia 28.05.2019r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z dziedziny nauki w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.)., którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę zautomatyzowanej aparatury do pomiarów adsorpcji fizycznej gazów i par wraz z komponentami dla Wydziały Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

 

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Szanowni Państwo,

 

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

 

Pytanie 1:

 W punkcie 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia ( OPZ) Zamawiający wymaga by oferowany aparat był wyposażone w co najmniej 3 stacje pomiarowe do analizy wielkości porów.

Proszę o jednoznaczne określenie czy chodzi tutaj o mezo czy mikropory.
Proszę uzupełnić ten wymóg też dla trzeciej stacji pomiarowej ( patrz powyżej)

 

W punkcie 27 OPZ Zamawiający wymaga m.in. by oprogramowanie aparatu było wyposażone m.in. w metody obliczeń QSDFT.

3. Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za równoważną ofertę na aparat spełniający wszystkie wymagane funkcje oprogramowania , a posiadające oprogramowanie SAIEUS wykonujące wszystkie funkcje programu QSDFT ( co zostało wyraźnie opisane w dostępnej literaturze).

 

Wyjaśnienie:

Program QSDFT jest oferowany na rynku wyłącznie przez jedną firmę t.j. Firme Anton Paar , która przejęła prawa do tego programu z uwagi na wycofanie się z rynku przez Firmę Quantachrome w której tę metodę opracował dr Thommes. Po odejściu dr Thommesa z tej Firmy do pracy naukowej, program ten przestał się rozwijać.

Zapis, by wraz z aparatem dostarczyć program QSDFT wskazuje na to, iż Zamawiający wskazuje na produkt tego producenta co równoznaczne jest z pogwałceniem prawa do uczciwej konkurencji co stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych

Program SAIEUS rozwija się stale ( jego autorem jest pan dr Jacek Jagiełło ( absolwent UJ)

i jest coraz częściej stosowany i cytowany.

Program ten jest aktualnie dostępny u conajmniej dwu sprzedawców.

 

Odpowiedź 1:

Zamawiający doprecyzowuje punkt 8 jak poniżej :

Analizator powinien być wyposażony w co najmniej 3 stacje pomiarowe do analizy wielkości porów; w tym przynajmniej dwie umożliwiające analizę wielkości mikroporów.

 

Zamawiający doprecyzowuje punkt 9 jak poniżej :

 Urządzenie powinno posiadać przetworniki ciśnienia 1 torr, 10 torr i 1000 torr, niezależne przynajmniej dla 2 stacji pomiarowych; dla trzeciej stacji pomiarowej wystarczający jest przetwornik ciśnienia 1000 torr”

 

 Zamawiający uzna za równoważną ofertę na aparat spełniający wszystkie wymagane funkcje posiadający oprogramowanie umożliwiające obliczenia metodą 2D-NLDFT, którą można uznać za metodę równoważną do metody QSDFT (Quenched Solid State Functional Theory).

Zadający pytanie błędnie utożsamił metodę QSDFT z oprogramowaniem ASiQwin, oferowanym przez firmę Quantachrome/Anton Paar. Metoda QSDFT, podobnie jak metoda 2D-NLDFT, została opisana w literaturze naukowej i nie można wykluczyć jej dalszego rozwoju.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

 

Nowy termin składania ofert 31.05.2019r. godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert 31.05.2019r. godz. 09:05

 

Z poważaniem,

 

Artur Wyrwa

 

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania;
Strona internetowa UJ;
a/a.