Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.04.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 16.05.2019 r. o udzieleniu zamówienia

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu:  Zakup i dostawa fabrycznie nowego kriostatu helowego o zamkniętym obiegu wraz z niezbędnym wyposażeniem do niskotemperaturowych pomiarów optycznych, w tym absorbancji i fotoluminescencji, próbek stałych w postaci cienkich filmów, o parametrach technicznych i funkcjonalnych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, ul. Gronostajowa 2, realizującego projekt OPUS-15 (K/PBO/000657, UMO-2018/29/B/ST5/00337), o tytule: Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f.  Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę montażu, instalacji, uruchomienia, przetestowania zamówionej aparatury, szkolenia personelu, w niezbędnym do pracy zakresie.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spectro-Lab sp. z o.o.

ul. Warszawska 100/102,

05-092 Łomianki.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  276 422,76 zł netto

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty:

339 999,99 zł brutto.