Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 08.04.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 07.05.2019 r. o udzieleniu zamówienia

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu:  Zakup i dostawa fabrycznie nowego termograwimetru (TGA/DTA) wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej analizy termicznej (DTA) próbek stałych w szerokim zakresie temperatur w różnych warunkach otoczenia (powietrze, próżnia, gazy obojętne), o parametrach technicznych i funkcjonalnych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowa 2, realizującego projekt OPUS-15 (K/PBO/000657, UMO-2018/29/B/ST5/00337), o tytule: Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z dziedziny nauki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NETZSCH Gerätebau GmbH

Wittelsbacherstrasse 42,

D 95 100 Selb, Niemcy

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  235 772,36 zł netto

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty:

235 200,00 zł netto a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, w wysokości 23%, uiszczanym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP, 289 296,00 zł brutto