Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15 lutego 2019 r

Nr sprawy: 80.272.24.2019
Termin składania ofert: 04.03.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania, odpowiedzi do Zaproszenia

Kraków, dnia 21 luty 2019 r.

 

     

 

   Do wszystkich Wykonawców

 

 

Dotyczy postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.). Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do testowania ogniw paliwowych wraz z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2, nr 80.272.24.2019

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA

 

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 20 lutego  2019 r do Zamawiającego:

 

 

Pytanie

 

Czy urządzenie ma posiadać funkcję „0 load” ?

 

Odpowiedź

Tak, zestaw ma posiadać opcję "zero load", jest to funkcja niezbędna do prawidłowego testowania pojedynczego ogniwa paliwowego.

 

Pytanie

Sprzęt objęty postępowaniem jest wysoce specyficzny i bardzo zaawansowany technologicznie.

Z tego powodu jest on produkowany każdorazowo pod specyfikacje użytkownika końcowego.

Proces technologiczny, produkcyjny trwa 4 miesiące i nie ma możliwości jego skrócenia.

Czy zamawiający zaakceptuje dostawę sprzętu będącego przedmiotem postępowania
w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy ?

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający

zaakceptuje wydłużony do 4 miesięcy termin dostawy.

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia, iż  terminy składania i otwarcia ofert nie  ulegają zmianie.

 

                                                                                                            

 

 

 

   Z poważaniem

                                                                                                            

 Anna Onderka   

 

                                                                                                                              

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa

3. a/a.