Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13 listopada 2018 r

Nr sprawy: 80.272.327.2018
Termin składania ofert: 21.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Kraków, dnia 22 listopada 2018 r.

 

Adresat:

 

1.DAPU Zygmunt Szewczyk,

ul.Ks.mjr K.Woźniaka 38 a,

40-389 Katowice

 

2. PLOMBUM Firma - Laboratorium,

ul. Rozrywka 20/29,

31-419 Kraków

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu  w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie  Wykonawcy w zakresie dostawy  wraz z wniesieniem, ołowiu o różnym stopniu zawartości Pb na osłony wysokoczułego spektrometru gamma na potrzeby Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w części 1 za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2, złożoną przez PLOMBUM Firma - Laboratorium, ul. Rozrywka 20/29, 31-419 Kraków, cena brutto:517178.10 zł, za co firma  uzyskała w kryterium cena 10 pkt.    

W części 2 za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 1, złożoną przez DAPU Zygmunt Szewczyk, ul.Ks.mjr K.Woźniaka 38 a, 40-389 Katowice, cena brutto: 125460 zł, za co firma  uzyskała w kryterium cena 10 pkt.    

Uzasadnieniem wyboru w części 1 i 2 jest to, iż złożona w postępowaniu (dla każdej części) oferta, w pełni spełnia warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                Anna Onderka

                                                                                                                              

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strona internetowa

3.a/a