Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 listopada 2018 r

Nr sprawy: 80.272.317.2018
Termin składania ofert: 19.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 20 listopada 2018 r.

 

Adresat:

Polygen Sp.z o.o,

ul. Krzemieniecka 53

54-613Wrocław

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu  w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie  dostawy systemu do obrazowania małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez  Polygen Sp.z o.o, ul. Krzemieniecka 53, 54-613 Wrocław, cena brutto 393,335,55 zł, za co firma  uzyskała w kryterium cena 10 pkt.    

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

Z poważaniem

                                                                                                                                Anna Onderka

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strona internetowa

3.a/a