Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30 października 2018 r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, 9 listopada 2018 r

 

Adresat:

 

Precoptic Co.Wojciechowscy  Spółka jawna,

ul. Arkuszowa 60

01-934 Warszawa

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu  w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroiniektora wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem i szkoleniem z obsługi urządzenia dla 5 osób w wymiarze 2 godzin dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez Precoptic Co.Wojciechowscy  Spółka jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, cena brutto:27 024,33 zł.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

 

                                                                                       

Z poważaniem

Anna Onderka                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a