Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10 października 2018 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 02.11.2018 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie  procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy  spektrometru masowego wraz z akcesoriami (nieużywanego) wraz z wniesieniem, złożeniem, podłączeniem do istniejących linii oraz ze szkoleniem z obsługi spektrometru na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 22.10.2018 r zawarł umowę

z   MeasLine Sp.z o.o, ul. Rozrywka  20/9, 31-417 Kraków, cena brutto 239 788,50 zł.