Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10 października 2018 r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 18.10.2018 r.

 

Adresaci:

1. Uni-Export Instruments Polska Mirosław Fordon,

ul. Kickiego 4A lok.50,

04-369 Warszawa 

 

2. MeasLine Sp.z o.o

ul. Rozrywka  20/9

31-417 Kraków

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu  w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) wyłonienie Wykonawcy
w zakresie dostawy  spektrometru masowego wraz z akcesoriami (nieużywanego) wraz z wniesieniem, złożeniem, podłączeniem do istniejących linii oraz ze szkoleniem z obsługi spektrometru na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2, złożoną przez  MeasLine Sp.z o.o, ul. Rozrywka  20/9, 31-417 Kraków, cena brutto 239 788,50 zł, za co firma  uzyskała w kryterium cena 10 pkt.    

Firma Uni-Export Instruments Polska Mirosław Fordon, ul. Kickiego 4A lok.50, 04-369 Warszawa, oferta nr 1,  oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 309 252,75 zł, za co uzyskała
w kryterium cena  7, 75  pkt.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta nr 2 firmy MeasLine Sp.z o.o, ul. Rozrywka 20/9, 31-417 Kraków, w pełni spełnia warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

                                                                                                                                Z poważaniem

Anna Onderka

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strona internetowa

3.a/a