Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 28.09.2018 r.

Nr sprawy: 80.272.264.2018
Termin składania ofert: 09.10.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek tel. (12) 663-10-66 , e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 29 października 2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego  w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2018 r., poz. 87.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn zm.).Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu akwizycji danych spektrometru masowego czasu przelotu TOF SIMS 5 z przetwornikiem TDC (Time to Digital Converter) z interfejsem USB. Nr sprawy 80.272.264.2018

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 października 2018 r została zawarta umowa z  

IONTOF GmbH Heisenbergstr. 15, 48653 Münster, Niemcy , na kwotę 33 554,00 Euro netto.

Z poważaniem

Jerzy Wordliczek